Instagram Youtube Facebook

FormuláreEvidencia ohlasov

Univerzitná knižnica TnUAD od 1. 2. 2022 zastrešuje evidenciu všetkých ohlasov v súlade s Vyhláškou č. 397/2020 Z. z., ktorá jasne definuje, čo sa považuje a čo sa nepovažuje za ohlas. O evidenciu je možné požiadať mailom, a to poslaním vyplneného formulára. 

 


Evidencia publikačnej činnosti

Univerzitná knižnica TnUAD zabezpečuje evidenciu publikačnej činnosti (EPČ) v súlade s Vyhláškou č. 397/2020 Z. z. O evidenciu je možné požiadať mailom, a to poslaním vyplneného formulára, alebo priamo prostredníctvom online formulára, ktorý môžu vyplniť len používatelia z TnUAD. Na overenie prístupu sa vyžaduje prihlásenie do MS Office konta TnUAD.

 


Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Používatelia Univerzitnej knižnice TnUAD môžu požiadať o požičanie titulu z inej knižnice na Slovensku prostredníctvom odoslania MVS formulára.  V rámci jednej žiadosti o MVS je možné objednať si max. 5 knižných titulov ALEBO 5 článkov.

Odoslaním MVS formulára sa čitateľ zaväzuje uhradiť výšku manipulačného poplatku podľa Cenníka služieb a poplatkov UK TnUAD a je povinný dodržať podmienky a výpožičnú lehotu žiadaného dokumentu stanovené zasielajúcou knižnicou

 


Návrh na zakúpenie literatúry

Zamestnanci a členovia Univerzitnej knižnice TnUAD môžu navrhnúť nákup konkrétneho titulu a svoj podnet odoslať prostredníctvom online formulára. Prijaté návrhy následne budú posúdené akvizičnou komisiou.  

 

 


Rešerš

Univerzitná knižnica TnUAD poskytuje registrovaným používateľom Univerzitnej, resp. Fakultnej knižnice TnUAD rešeršné služby. Vypracovanie rešerše je spoplatnené (viď cenník služieb).

Pred odoslaním žiadosti o vypracovanie rešerše študentom odporúčame vyskúšať samostatné vyhľadávanie zdrojov prostredníctvom Interaktívnej mapy vyhľadávania alebo zoznamu externých prameňov, ktorý je k dispozícii v sekcii Databázy v sieti TnUAD

 


Žiadosť o pridelenie ISBN

V gescii Univezitnej knižnice TnUAD je aj prideľovanie ISBN neperiodickým publikáciám. Autori - zamestnanci a študenti TnUAD môžu požiadať o pridelenie ISBN prostredníctvom odoslania vyplneného formulára.  

 

 


Pôvodné formuláre

EPČ  l  Rešerš  l  Žiadosť o pridelenie ISBN