Open Access zdroje

Open acess časopisy

 

EBSCO - eBook Open Access (OA) Colection

DOAJ – Directory of Open Access Journals (Adresár časopisov s otvoreným prístupom).

DOAB – Directory of Open Access Books (Adresár kníh s otvoreným prístupom). Obsahuje odborné, recenzované knihy v otvorenom prístupe.

SCIMAGOJR – open access časopisy indexované v databáze Scopus. Zahŕňa široké množstvo vedeckých a spoločenskovedných predmetov.

arXiv – vedecké články v otvorenom prístupe, ktoré sa týkajú fyziky, matematiky, počítačovej vedy, ekonomiky a ďalších odborov.

EZB – časopisy, ktoré sú sprístupnené bezplatne. Umožňuje prístup ku plnotextovým článkom cez jednotné rozhranie.

OAPEN (Online library and publication platform) – obsahuje voľne prístupné akademické knihy so zameraním na humanitné a spoločenskovedné predmety

ScienceOpen – voľne prístupná výskumná sieť na zdieľanie vedeckých informácií. Zhromažďuje články s otvoreným prístupom z rôznych zdrojov.

CiteSeerX - digitálna knižnica a vyhľadávací nástroj vedeckej literatúry, ktorý je zameraný predovšetkým na literatúru v oblasti počítačovej a informačnej vedy.

BioMed Central – databáza, ktorá podporuje otvorený výskum. Nachádza sa v nej 290 kvalitných recenzovaných časopisov v oblasti biológie, klinickej medicíny a zdravia.

Frontiers - jedno z najväčších a najviac citovaných vydavateľstiev na svete. Pokrýva viac ako 600 akademických disciplín.

Bloomsbury Collections - poskytuje okamžitý prístup ku kvalitnému výskumu a množstvo elektronických kníh naprieč humanitnými a spoločenskými vedami.

Zoznam  slovenských vedeckých a odborných časopisov s otvoreným prístupom.

 

Open acess repozitáre

SHERPA – celosvetový adresár open access repozitárov. Obsahuje registrované repozitáre, ktoré sa dajú vyhľadávať podľa rôznych vlastností, napríklad poloha, softvér alebo typ poskytovaného materiálu.

Zenodo –  repozitár, ktorý umožňuje vedcom ukladať výskumné dokumenty, súbory údajov, správy a ďalšie výskumné materiály. Táto platforma bola vyvinutá v rámci európskeho programu OpenAIRE.