Instagram Youtube Facebook

Informačno vedecké centrum


Informačno vedecké centrum pre podnikateľov bolo vytvorené 
v budove Univerzitnej knižnice Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

v rámci projektu

Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie

Cieľom Informačno vedeckého centra pre podnikateľov je poskytovať kvalitné knižnično-informačných služby na báze elektronických informačných zdrojov, zvýšiť kvalitu špecializovaných služieb pre sektor malého a stredného podnikania, zvýšiť celkovú vzdelanosť, produktivitu a zamestnanosť a tým napomôcť k inováciám v priemysle a budovaniu znalostnej ekonomiky v SR.

Cieľovými skupinami tejto informačnej siete sú začínajúci podnikatelia a mikropodnikatelia, existujúci malí a strední podnikatelia a neziskové organizácie, podporujúce rozvoj podnikania, študenti, pedagogickí pracovníci, doktorandskí pracovníci a široká verejnosť.

Informačno vedecké centrum v Univerzitnej knižnici TnUAD ponúka pekné priestory vybavené informačnými technológiami s možnosťou konania rôznych seminárov, školení, prezentácií a iných podujatí.

Univerzitná knižnica TnUAD uskutočňuje v informačnom centre informačnú výchovu pre študentov TnUAD, semináre a školenia o jednotlivých databázach, ktoré má univerzita k dispozícii, vzdelávanie zamestnancov knižnice a mnohé iné podujatia. Informácie o pripravovaných akciách nájdete na stránke UK TnUAD www.kniznica.tnuni.sk

Kontaktné údaje

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka

Horný Šianec 9

91101

Trenčín 

email: kniznica@tnuni.sk

kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Piscová, tel.: 032/6521559, 032/7400171