Instagram Youtube Facebook

FormuláreEvidencia ohlasov

Univerzitná knižnica TnUAD od 1.2.2022 zastrešuje evidenciu všetkých ohlasov v súlade s Vyhláškou č. 397/2020 Z. z., ktorá jasne definuje, čo sa považuje a čo sa nepovažuje za ohlas. O evidenciu je možné požiadať mailom, a to poslaním vyplneného formulára. 

 

 


Návrh na zakúpenie literatúry

Zamestnanci a členovia Univerzitnej knižnice TnUAD môžu navrhnúť nákup konkrétneho titulu a svoj podnet odoslať prostredníctvom online formulára. Prijaté návrhy následne budú posúdené akvizičnou komisiou.  

 

 


Rešerš

Univerzitná knižnica TnUAD poskytuje registrovaným používateľom Univerzitnej, resp. Fakultnej knižnice TnUAD rešeršné služby. Vypracovanie rešerše je spoplatnené (viď cenník služieb).

Pred odoslaním žiadosti o vypracovanie rešerše študentom odporúčame vyskúšať samostatné vyhľadávanie zdrojov prostredníctvom Interaktívnej mapy vyhľadávania alebo zoznamu externých prameňov, ktorý je k dispozícii v sekcii Databázy v sieti TnUAD

 


Žiadosť o pridelenie ISBN

V gescii Univezitnej knižnice TnUAD je aj prideľovanie ISBN neperiodickým publikáciám. Autori - zamestnanci a študenti TnUAD môžu požiadať o pridelenie ISBN prostredníctvom odoslania vyplneného formulára.  

 

 


Pôvodné formuláre

Rešerš  l  Žiadosť o pridelenie ISBN