Instagram Youtube Facebook

Užitočné odkazyEurópska únia

 

Portál Európskej únie - vstupná brána k informáciám, novinkám a aktualitám ohľadom Európskej únie

Európsky parlament - webové sídlo informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku

EUR-LEX - webová lokalita, ktorá poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším  verejným dokumentom.

Whoiswho in EU - oficiálny adresár Európskej únie

CORDIS - webové stránka spoločenstva pre výskum a vývoj informačných služieb

Európsky parlament - webové sídlo Európskeho parlamentu

Register dokumentov - verejný register dokumentov Rady EÚ

Európska komisia - web Európskej komisie

EuroVoc - multilinguálny slovník Európskej únie

EU publications -  prístup k publikáciám európskych inštitúcií, agentúr a iných orgánov


Ekonómia

 

The World Economic Forum - webové sídlo Svetového ekonomického fóra 

World Economic Outlook - International Monetary Fund - webové stránky Medzinárodného menového fondu 

OECD Economic Outlook - stránky OECD, zaoberajúce sa aktuálnou ekonomickou situáciou v členských krajinách 

The World Bank - webová lokalita Svetovej banky 

United Nations Economic Commission for Europe - webová lokalita Hospodárskej komisie OSN pre Európu 

American Economic Assotiation - webové sídlo Americkej ekonomickej asociácie 

Obchodný register SR - register podnikateľských subjektov pôsobiacich na Slovensku 

Banky - portál o financiách a bankách na Slovensku  


Matematika a štatistika

 

International Mathematical Union - webová lokalita Medzinárodnej matematickej únie 

American Mathematical Society - webové sídlo Americkej matematickej spoločnosti 

World Statistics - svetové štatistiky  

Worldometer - svetové štatistiky v reálnom čase 

International Statistical Institute - web Medzinárodného štatistického inštitútu 

ŠUSR - webové sídlo Štatistického úradu Slovenskej republiky 

Eurostat - webové sídlo Štatistického úradu Európskej únie


Normalizácia

 

European Comittee for Standartization - webové sídlo Európskeho výboru pre normalizáciu 

American National Standarts Institute - webové sídlo Amerického normalizačného úradu 

ÚNMS SR - webové stránky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 


Politika

 

UV SR - webová lokalita Úradu vlády Slovenskej republiky 

NR SR - webové sídlo Národnej rady Slovenskej republiky 

Portál Európskej únie - vstupná brána k informáciám, novinkám a aktualitám ohľadom Európskej únie  


Právo

 

European Justice - webové stránky Európskeho portálu elektronickej justície 

Zbierka zákonov SR - systémová knižnica MSSR

Slov-Lex - právny a informačný portál 

ASPI - stránky Automatizovaného systémy právnych informácií Wolters Kluwer


Veda a technika

 

The Institution of Engineering and Technology - webové stránky multidisciplinárnej profesionálnej inžinierskej inštitúcie 

The Institute of Physics - webové sídlo Fyzikálneho inštitútu 

American Institute of Physics - webová lokalita Amerického fyzikálneho inštitútu  

American Physical Society - webové stránky Americkej fyzikálnej spoločnosti  

The National Academies - web Národných akadémií vied  

SAV - webové sídlo Slovenskej akadémie vied 

AV ČR - webová lokalita Akademie věd České republiky 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky