Instagram Youtube Facebook

Scopus


Databáza Scopus je multidisciplinárna citačná, čiže bibliografická a scientometrická databáza, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Poskytuje mimoriadne široký pohľad na publikované vedecké práce, a preto aj na vedu a výskum v celosvetovom meradle. Okrem časopiseckých článkov a kníh, databáza umožňuje vyhľadávanie v konferenčných príspevkoch, trhových správach, encyklopédiách, slovníkoch a patentoch. Databáza Scopus je priamo prepojená s databázou ScienceDirect.

Scopus ako scientometrická databáza ponúka analytické nástroje pre sledovanie vývoja citovanosti (jednotlivca, inštitúcie, časopisu) a slúži tak na hodnotenie kvality publikovaných prác, vedeckých tímov a inštitúcií prostredníctvom scientometrických ukazovateľov. Tieto nástroje tiež zvyšujú informovanosť vedcov o najnovších poznatkoch prostredníctvom publikovaných prác a sledovanie aktuálnych trendov výskumu v jednotlivých vedných odboroch. K dispozícii sú citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).

Tematické zameranie databázy zahŕňa prírodné vedy, technické vedy, humanitné vedy a umenie a medicínu.

VSTUP do databázy Scopus >>