Elektronické informačné zdroje

 

Vyhľadávacie portály

 

Summnon Discovery Tool –  integrujúci vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch prístupných pre TnUAD a open access     

 

Scientia.sk - portál pre vedu a výskum (MetaLib) - umožňuje vyhľadávanie vo viacerých EIZ súčasne, poskytuje možnosti personalizácie prostredia a nástroje na ďalšiu prácu s nájdenými výsledkami (NISPEZ)

 

Elektronické informačné zdroje

 

                                                        

                                                        EIZ dostupné z projektu  

 „Initiates file downloadVšeobecné zmluvné podmienky pre prístup a využívanie  elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“Initiates file download   

 

(manual)

 

7 edícií (Life Sciences; Clinical Medicine; Agriculture; Biology and Environmental Sciences; Physical, Chemical and Earth Sciences; Computing and Technology; Social and BehavioralSciences a Arts and Humanities) obsahuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 8 800 svetových vedeckých časopisov.

Je to scientometrická databáza, ktorá poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, o popredných vedcoch, špičkových inštitúciách, najcitovanejších prácach; 10-ročná retrospektíva; sleduje viac ako 11 000 periodík.

Tri databázy Web of Science – Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Index – obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, retrospektíva od r. 1985, týždenná aktualizácia, sleduje sa asi 11 000 titulov časopisov.

Zaujímavá prezentácia o Web of Science na stiahnutie.

ISI Proceedings poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na 120 000 prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu. Obsahuje bohaté možnosti vyhľadávania a prelinkovania.

Initiates file download(manual)
Vstup do elektronických verzií odborných časopisov v rámci služby Springer link. Tematicky pokrývajú oblasti biológie, chémie, medicíny, počítačových vied, fyziky, matematiky, práva a ekonómie.

V súčasnosti sú sprístupnené aj:

Computer Science Library 
Lecture Notes in Mathematics   
 

Initiates file download(manual)
Plno textová databáza umožňuje prístup k článkom (HTML, PDF) z vedeckých časopisov vydavateľstva Elsevier z oblasti technických, prírodných a spoločenských vied, ekonomiky a obchodu, ale aj umenia, psychológie, medicíny a ďalších odborov. Dostupných je t.č. vyše 200 titulov časopisov. Vyhľadávanie časopisov podľa jednotlivých vedných odborov a pododborov, možnosť vyhľadávať podľa zvolených termínov.
 

Initiates file download(manual)

Abstraktová, citačná  a referenčná databáza európskej vedeckej produkcie zameraná na prírodné vedy, techniku, medicínu, spoločenské vedy, psychológiu, ekonomiku a environmentálne vedy. Obsahuje abstrakty a informácie zo 14 000 odborných periodík, od 4000 vydavateľov, zo 180 000 000 odborných webových stránok a 4 patentových databáz, spolu vyše 27 000 000 abstraktov od r. 1966.
 

Initiates file download(manual)

Je to interaktívna databáza elektronických kníh spoločnosti Knovel, ktorá obsahuje vyše 730 plno-textových odborných kníh a faktografických príručiek z týchto tematických oblastí: matematiky, chémie, fyziky, techniky, biológie, zdravia a hygieny, priemyslu, farmácie, elektrotechniky, textilného priemyslu a životného prostredia.
 

 

Initiates file download(manual)

ProQuest Central je nová „megadatabáza“ nadväzujúca na tradície titulu Proquest 5 000  International, je inovovanou verziou pre rok 2008 a ďalej, sprístupňuje všetku vlastnú produkciu spoločnosti, ktorá je k dispozícii.

Obsahuje i plné texty a obrázky z odborov biomedicínske metódy, dejiny, film, divadlo, tanec, doprava, ekonomika, filozofia, hudba,  humanitné vedy, knihovníctvo, informatika, lingvistika, jazyky, literatúra, medicína, náboženstvo, religionistika, pedagogika, politologia, prírodné vedy, spoločenské vedy, technika, inžinierstvo, vojenstvo, poľnohospodárstvo, životné prostredie....

Viac ako 11 000 časopisov, z toho cez 8 000 s plnými textami, plné texty 30 000 dizertačných prác, 9 000 trhových správ, 44 000 profilov firiem, cez 400 titulov novín..

 

 

 

Zoznam pristupnych titulov s retrospektivou od r. 1997

Initiates file download(manual)

Vydavateľstvo Wiley po zlúčení s vydavateľstvom Blackwell podstatne rozšírilo ponuku e-zdrojov. Dlhodobo spolupracuje so svetovo najprestížnejšími vedeckými spoločnosťami a patrí medzi najlepšie svetové vydavateľstvá odborných informácií. Publikované informácie sú vopred recenzované. Všetky plné texty sú prelinkované, obsahujú kľúčové slová, DOI, detaily o autoroch, odkazy na súvisiace články, citácie. Pri e‐zdroji existuje možnosť vyžiadania archívnej kópie so zakúpeným obsahom.

-         poskytuje prístup k viac ako 3 mil. článkom z viac ako 1500 časopisov, 7 000 online kníh, referenčných príručiek

-         je jedným zo svetových zdrojov informácií pre štúdium, výučbu a pokročilý výskum

-         odvetvia, ktoré pokrýva táto databáza:

·        obchod, ekonomika, financie a účtovníctvo

·        chémia

·        environmentálne vedy

·        pedagogika

·        strojárstvo

·        humanitné a spoločenské vedy

·        informatika a počítače

·        právo a kriminológia

·        matematika a štatistika

·        medicína, zdravotníctvo, veterina

·        fyzika a astronómia

·        polyméry a materiály

·        psychológia

V rámci predplatného cez projekt NIZPEZ máme k dispozícii kolekciu STM journals (Scientific, Technical and Medical journals) s retrospektívou od roku 1997 až po súčasnosť.Zoznam dostupných titulov nájdete v hornom linku.

 

 

 

 

Health & Medicine Ebook Subscription

Quick start guide

je kolekcia odborných elektronických monografií zameraných na medicínu, farmáciu, lékarsku etiku, psychiatriu a mentálne zdravie, verejné zdravie, toxikológiu, epidemiológiu, medicínsku informatiku, históriu medicíny, urgentnú medicínu, ošetrovateľstvo, z produkcie významných vydavateľov


Databázy Web of Science – obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, retrospektíva od r. 1985, týždenná aktualizácia.

Video prezentácie v češtine:

 

 

ISI Proceedings poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu. Obsahuje bohaté možnosti vyhľadávania a prelinkovania.

manuál

Current Contents Connect je multidisciplinárna databáza ponúkajúca prístup k bibliografickým citáciám z vyše 8000 svetových vedeckých časopisov a viac ako 2000 kníh. Súčasťou databázy je i anotovaný prehľad kvalitných webových sídiel vyselektovaných editormi z ISI (Institute of Scientific Information) pre jednotlivé vedecké disciplíny. Denná aktualizácia

 

 

Essential Science Indicators (ESI) je scientometrický zdroj, ktorý umožňuje kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo vede a výskume vcelku i v jednotlivých odboroch. 
Obsahuje:

  • viac ako 11 tisíc multidisciplinárnych periodík z celého svet

Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.

Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

 

-          AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov – určených pre akademické

           a vedecké knižnice,

 

-          GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov – určených pre verejné a iné knižnice,

 

-          Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov – určených na výber

 

           titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.