Instagram Youtube Facebook

Členstvo


Členom knižnice sa môže stať zamestnanec TnUAD, študent TnUAD, prípadne externý záujemca, a to na základe registrácie v knižnici (univerzitnej alebo fakultných) a uhradenia poplatku (viď aktuálny cenník). Platnosť členstva  je v prípade zamestnancov TnUAD počas trvania pracovného pomeru, v prípade študentov TnUAD počas celej doby štúdia a ostatná verejnosť si v prípade záujmu členstvo v knižnici musí každoročne obnoviť. Člen – používateľ knižnice následne môže využívať služby a priestory knižnice (univerzitnej a fakultných), a to v súlade s Knižničným poriadkom.