Instagram Youtube Facebook

O nás


Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej aj „Univerzitná knižnica“ alebo „UK“ TnUAD) je akademická knižnica s celouniverzitnou pôsobnosťou a slúži ako knižnično-informačné, bibliografické, vzdelávacie a školiace pracovisko, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby študentom, vedecko- výskumným pracovníkom, pedagógom a zamestnancom univerzity a v rámci možností aj ďalším subjektom a širokej verejnosti. Univerzitná knižnica tiež zastrešuje pracovisko fakultnej knižnice FPT, metodicky riadi fakultnú knižnicu FSEV a spracováva knižný fond pre Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity. 


Víziou UK TnUAD je zabezpečiť prístup k relevantným a kvalitným knižničným zdrojom a elektronickým informáciám kedykoľvek a odkiaľkoľvek a prispieť tak ku zvýšeniu kvality vzdelávania, vedy a výskumu.


Poslaním UK TnUAD je:

  • akvizícia, evidencia, katalogizácia, uchovávanie a sprístupňovanie periodických a neperiodických publikácií a informačných prameňov pre celú univerzitu, vrátane všetkých fakúlt a celouniverzitných pracovísk
  • zabezpečenie, koordinácia, sprístupnenie a následné spravovanie prístupu k elektronickým prameňom vrátane licencovaných plnotextových a citačných databáz a Open Access zdrojov
  • katalogizácia a sprístupňovanie obhájených záverečných prác
  • zaistenie evidencie publikačnej činnosti a ohlasov na ňu 
  • zastrešenie prideľovania ISBN
  • poskytovanie rešeršných a konzultačných služieb
  • organizácia školení a prednášok zameraných na efektívne využívanie dostupných knižnično-informačných zdrojov a služieb
  • tvorba informačno-edukačných materiálov 

Do skupiny najpodstatnejších súčasných cieľov UK patrí neustále zlepšovanie sa v oblasti využitia internetových technológií a umelej inteligencie na zabezpečenie včasného doručenia informácií, ako aj inštruktážnych a edukačných materiálov používateľom knižnice, zefektívňovanie interných a kolaboračných procesov, reštrukturalizácia knižničného fondu, alebo aktívne angažovanie sa v oblasti otvorenej a občianskej vedy.