Instagram Youtube Facebook

Informácie o Open AccessČo je Open Access

 

Open Access (OA), čiže tzv. otvorený prístup je možné definovať ako poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre koncového používateľa bezplatne, neobmedzene a bez porušenia autorských práv. Open Access časopisy prechádzajú recenzným konaním a majú vysokú kvalitu. Otvorený prístup umožňuje opätovné využitie výsledkov výskumu.

Základnou filozofiou otvoreného prístupu je, že vedecká činnosť je financovaná z veľkej časti z verejných zdrojov, a preto majú byť jej výsledky verejne prístupné pre všetkých.

Otvorený prístup je výsledkom tzv. otvorenej vedy (Open Science, OS). Otvorená veda predstavuje model, ktorý umožňuje dostupnosť vedeckého výskumu, údajov a šírenia informácií pre profesionálnych, ale aj laických používateľov. Zahŕňa postupy ako je zverejňovanie otvoreného výskumu, organizovanie kampaní za otvorený prístup, povzbudzovanie vedcov k otvorenému publikovaniu a všeobecné uľahčovanie zverejňovania a komunikácie vedeckých poznatkov.


Výhody Open Access

 

Pre rôzne skupiny používateľov poskytuje otvorený prístup rôzne výhody:

Autori – OA poskytuje možnosť rýchlejšieho publikovania a tiež možnosť zvýšenia citovanosti prác.

Čitatelia – OA poskytuje neobmedzený prístup a väčšiu dostupnosť k informáciám. Používateľ má k dispozícii voľný softvér napr. na vyhľadávanie v plných textoch, indexovanie, tvorbu odkazov a pod.

Učitelia a študenti – OA eliminuje platby a povolenia  na reprodukciu a distribúciu dokumentov.

Knižnice – OA nezaťažuje rozpočet a rieši cenovú krízu vedeckých časopisov a problém licencií. Výhodou OA je tiež väčšia možnosť uspokojovania potrieb používateľov.

Univerzity  OA zviditeľňuje vedecké výsledky a celkovú prestíž univerzity.

Vydavatelia a časopisy  OA upozorňuje na produkciu vydavateľov a zároveň zvyšuje záujem o publikovanie.

Grantové agentúry – publikovaním vedeckých výsledkov v časopisoch s otvoreným prístupom zvyšuje návratnosť investícií do výskumu, ktoré poskytujú grantové agentúry a zvyšuje vplyv a kvalitu publikácií financovaných z grantových prostriedkov.

Vláda – OA napĺňa zákonné požiadavky. Za verejné financie sú poskytované verejne dostupné výsledky.

Občania – OA umožňuje občanom prístup k výsledkom vedy, ktorú platia zo svojich daní.


Spôsoby OA publikovania

 

Zelená cesta - autor zverejní plný text svojho článku vo verejne prístupnom úložisku alebo na vlastnej webovej stránke. Pri zelenej ceste knižnice, výskumné inštitúcie a štáty budujú a zabezpečujú fungovanie infraštruktúry - repozitárov. Autori nemajú žiadne finančné náklady. Viac info >>>

Zlatá cesta - otvorený prístup zabezpečujú časopisy, v ktorých je obsah poskytovaný čitateľom zadarmo a autori hradia poplatky za spracovanie článku (tzv. Article Processing Charge - APC). Pri  odbornej monografii vydavateľ zabezpečí prístup k recenzovanému plnému textu knihy v elektronickom formáte. Viac info >>>

Niekoľko ďalších prístupov - hybridný, oneskorený, krátkodobý, vybraný a čiastočný predstavili komerční vydávatelia. Sú to však najmä selektívne otvorené obsahy, a to s alebo bez adekvátnych Open Access oprávnení. Viac info >>>

V súvislosti so zeleným prístupom OA sa využívajú predmetové alebo inštitucionálne repozitáreViac info >>>


Licencie otvoreného prístupu

 

Creative Commons (CC, niektoré práva vyhradené) je liberálna forma ochrany autorských práv, ktorá je používaná v prostredí publikácií s otvoreným prístupom.

CC ponúka rôzne licenčné schémy a podľa toho držitelia autorských práv ponúkajú niektoré práva na využívanie diela verejnosti a iné práva im zostávajú. Licencie CC sú zložené z kombinácie niekoľkých základných vlastností, ktoré určujú, ktoré práva si držiteľ autorských práv ponechá a ktorých sa vzdáva.

Štyri základné vlastnosti využívané Creative Commons sú:

Attribution (CC BY) - tento licenčný prvok umožňuje rozmnožovanie, vystavovanie a rozširovanie diela za podmienky uvedenia autora.

Attribution Share Alike (CC BY-SA) - tento licenčný prvok umožňuje rozmnožovanie, vystavovanie a rozširovanie diela aj v upravenej podobe, avšak za zachovania pôvodnej licencie.

Attribution no Derivatives (CC BY-ND) - tento licenčný prvok umožňuje rozmnožovanie, vystavovanie a rozširovanie diela len v jeho pôvodnej podobe, nie odvodené diela.

Attribution Non Commercial (CC BY-NC) - tento licenčný prvok umožňuje rozmnožovanie, vystavovanie a rozširovanie diela za podmienky, že dielo bude použité iba pre nekomerčné účely.

Kombináciou týchto štyroch základných vlastností vznikajú ďalšie typy Creative Commons licencií. Viac info >>>