Databázy v sieti TnUAD

 

Vyhľadávacie portály

 

Summnon Discovery Tool –  integrujúci vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch prístupných pre TnUAD a open access     

 

 

Elektronické informačné zdroje

 

                                                        

                                                        EIZ dostupné z projektu  

 „Initiates file downloadVšeobecné zmluvné podmienky pre prístup a využívanie  elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“Initiates file download   

 

(manual)

 

7 edícií (Life Sciences; Clinical Medicine; Agriculture; Biology and Environmental Sciences; Physical, Chemical and Earth Sciences; Computing and Technology; Social and BehavioralSciences a Arts and Humanities) obsahuje kompletné bibliografické údaje z viac ako 8 800 svetových vedeckých časopisov.

Je to scientometrická databáza, ktorá poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, o popredných vedcoch, špičkových inštitúciách, najcitovanejších prácach; 10-ročná retrospektíva; sleduje viac ako 11 000 periodík.

Tri databázy Web of Science – Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Index – obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, retrospektíva od r. 1985, týždenná aktualizácia, sleduje sa asi 11 000 titulov časopisov.

Zaujímavá prezentácia o Web of Science na stiahnutie.

ISI Proceedings poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na 120 000 prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu. Obsahuje bohaté možnosti vyhľadávania a prelinkovania.

 

 

 

 


Proquest

Súčasťou databáz sú vedecké a odborné časopisy, knihy, zborníky z konferencií, výskumné správy, kvalifikačné a dizertačné práce, noviny, spravodajstvo, multimédiá a mnohé ďalšie publikácie.  Môžete si uložiť vyhľadávania, dokumenty, nastavte si alerty na nový obsah a zdieľajte obsah v ProQuest Central.  Môžete robiť všetko, čo je v tlačenej knihe zakázané. Záložky, kde ste skončili v e-knihe, podčiarkovať si text alebo si píšte poznámky do knihy. Tu je postup ako na to. Stiahnite si e-knihu offline do mobilného zariadenia.

 

 

Scopus

(manual)

Abstraktová, citačná  a referenčná databáza európskej vedeckej produkcie zameraná na prírodné vedy, techniku, medicínu, spoločenské vedy, psychológiu, ekonomiku a environmentálne vedy. Obsahuje abstrakty a informácie zo 14 000 odborných periodík, od 4000 vydavateľov, zo 180 000 000 odborných webových stránok a 4 patentových databáz, spolu vyše 27 000 000 abstraktov od r. 1966.

Health & Medicine Ebook

Health & Medicine Ebook Subscription

Quick start guide

je kolekcia odborných elektronických monografií zameraných na medicínu, farmáciu, lékarsku etiku, psychiatriu a mentálne zdravie, verejné zdravie, toxikológiu, epidemiológiu, medicínsku informatiku, históriu medicíny, urgentnú medicínu, ošetrovateľstvo, z produkcie významných vydavateľov

Wiley Inter science

 

Zoznam pristupnych titulov s retrospektivou od r. 1997

Initiates file download(manual)

Vydavateľstvo Wiley po zlúčení s vydavateľstvom Blackwell podstatne rozšírilo ponuku e-zdrojov. Dlhodobo spolupracuje so svetovo najprestížnejšími vedeckými spoločnosťami a patrí medzi najlepšie svetové vydavateľstvá odborných informácií. Publikované informácie sú vopred recenzované. Všetky plné texty sú prelinkované, obsahujú kľúčové slová, DOI, detaily o autoroch, odkazy na súvisiace články, citácie. Pri e‐zdroji existuje možnosť vyžiadania archívnej kópie so zakúpeným obsahom.

-         poskytuje prístup k viac ako 3 mil. článkom z viac ako 1500 časopisov, 7 000 online kníh, referenčných príručiek

-         je jedným zo svetových zdrojov informácií pre štúdium, výučbu a pokročilý výskum

-         odvetvia, ktoré pokrýva táto databáza:

·        obchod, ekonomika, financie a účtovníctvo

·        chémia

·        environmentálne vedy

·        pedagogika

·        strojárstvo

·        humanitné a spoločenské vedy

·        informatika a počítače

·        právo a kriminológia

·        matematika a štatistika

·        medicína, zdravotníctvo, veterina

·        fyzika a astronómia

·        polyméry a materiály

·        psychológia

V rámci predplatného cez projekt NIZPEZ máme k dispozícii kolekciu STM journals (Scientific, Technical and Medical journals) s retrospektívou od roku 1997 až po súčasnosť.Zoznam dostupných titulov nájdete v hornom linku.

Knovel

Initiates file download(manual)

Je to interaktívna databáza elektronických kníh spoločnosti Knovel, ktorá obsahuje vyše 730 plno-textových odborných kníh a faktografických príručiek z týchto tematických oblastí: matematiky, chémie, fyziky, techniky, biológie, zdravia a hygieny, priemyslu, farmácie, elektrotechniky, textilného priemyslu a životného prostredia.

Science Direct

Initiates file download(manual)

Plno textová databáza umožňuje prístup k článkom (HTML, PDF) z vedeckých časopisov vydavateľstva Elsevier z oblasti technických, prírodných a spoločenských vied, ekonomiky a obchodu, ale aj umenia, psychológie, medicíny a ďalších odborov. Dostupných je t.č. vyše 200 titulov časopisov. Vyhľadávanie časopisov podľa jednotlivých vedných odborov a pododborov, možnosť vyhľadávať podľa zvolených termínov.

Springer

(manual)
Vstup do elektronických verzií odborných časopisov v rámci služby Springer link. Tematicky pokrývajú oblasti biológie, chémie, medicíny, počítačových vied, fyziky, matematiky, práva a ekonómie.

V súčasnosti sú sprístupnené aj:

Computer Science Library Lecture Notes in Mathematics 


Web of science

Databázy Web of Science – obsahujú bibliografické údaje vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja, retrospektíva od r. 1985, týždenná aktualizácia.

Video prezentácie v češtine:

 

 

ISI Proceedings poskytuje prístup k bibliografickým informáciám a autorským abstraktom príspevkov, ktoré boli prednesené na prestížnych medzinárodných konferenciách, sympóziách, seminároch, kolokviách a workshopoch venovaných najrôznejším vedným oblastiam od antropológie až po zoológiu. Obsahuje bohaté možnosti vyhľadávania a prelinkovania.

manuál

Current Contents Connect je multidisciplinárna databáza ponúkajúca prístup k bibliografickým citáciám z vyše 8000 svetových vedeckých časopisov a viac ako 2000 kníh. Súčasťou databázy je i anotovaný prehľad kvalitných webových sídiel vyselektovaných editormi z ISI (Institute of Scientific Information) pre jednotlivé vedecké disciplíny. Denná aktualizácia

 

 

Essential Science Indicators (ESI) je scientometrický zdroj, ktorý umožňuje kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo vede a výskume vcelku i v jednotlivých odboroch. 
Obsahuje:

  • viac ako 11 tisíc multidisciplinárnych periodík z celého svet