OZNAMY a PODUJATIA


Rešerš

Dostali ste zadanie svojej bakalárskej alebo diplomovej práce a potrebujete literatúru k danej téme? Navštívte našu Univerzitnú knižnicu TnUAD v Trenčíne alebo v Púchove a my Vám ochotne vypracujeme rešerš, na základe ktorej Vám požičiame literatúru, pomôžeme pri práci s elektronickými informačnými zdrojmi (zahraničné informačné zdroje z databáz, ku ktorým má TnUAD prístup) Literatúru, ktorú nemáme vo fonde našej knižnice Vám zoženieme prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z iných knižníc.

Viac info: M.Piscová (miroslava.piscova@tnuni.sk)

Objednávka rešerše tlačivo


Nový prístup do databáz GALE CENGAGE

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka získala prostredníctvom  Slovenskej národnej knižnice  prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage. Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

 

AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov – určených pre akademické a vedecké knižnice,

GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov – určených pre verejné a iné knižnice,

Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov – určených na výber titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.

 


Prístup do celej kolekcie titulov je zabezpečený na web adrese www.galepages.com/trencin


Voľný prístup k ekonomickým článkom a encyklopédiám Oxford University Press

 

1. do 31. 3. 2018 virtuálne číslo Allied Social Sciences Association Annual Meeting časopisu Journal of the European Economic Association

2. do 31. 3. 2018 virtuálne číslo International Trade časopisu The Review of Economic Studies

3. do 30. 4. 2018 začínajúce Oxford Research Encyclopedias: Business and Management a Economics and Finance

4. do 30. 6. 2018 články z časopisu The World Bank Economic Review

 Všetky uvedené informačné zdroje sú dostupné cez www.aib.sk/podpora/nastroje/1795-e-zdroje-ekonomicke-vedy


Týždeň slovenských knižníc

Ako každý rok sa i tento rok zapojila Univerzitná knižnica TnUAD v Trenčíne a Fakultná knižnica FPT v Púchove do akcie „Týždeň slovenských knižníc“, ktorú organizuje Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov. Týždeň slovenských knižníc  sa v roku 2018 konal v termíne 5. -  11. marca 2018  pod spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“.  Cieľ tejto akcie bol ako každý rok pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejších aktivít a podujatí.

Týždeň slovenských knižníc začal v pondelok ráno informačným seminárom pre študentov prvého ročníka FSEV, ktorý bol zameraný na služby a možnosti, ktoré knižnica študentom poskytuje a študenti dostali inštruktáž ako vyhľadávať v on-line katalógu knižnice. Študenti privítali možnosť sa v rámci akcie TSK 2018 zaregistrovať do univerzitnej knižnice zdarma.

Používatelia mali možnosť vrátiť knihy, na ktoré mali upomienky bez poplatku za upomienku a takisto zdarma bol zápis nových čitateľov a obnovenie členstva. Študenti končiacich ročníkov si mohli v multimediálnej študovni spolu s pracovníkom knižnice vypracovať rešerš na svoju tému zdarma a tiež objednávky na vypracovanie rešerše boli za zníženú cenu. Študenti tieto vymoženosti uvítali a využili.

Univerzitná knižnica zorganizovala v spolupráci so spoločnosťou Albertina Icome Bratislava seminár, ktorý sa konal na Fakulte zdravotníctva. Seminár „Hľadať, nájsť a citovať“ prezentoval špecialista na elektronické informačné zdroje Mgr. Ladislav Svršek . Seminár bol zameraný na vyhľadávanie informácií z oblasti medicíny, zdravotníctva, ošetrovateľstva v  databázach Proquest, Knovel, informácie o možnostiach vyhľadávania v elektronických databázach prostredníctvom rozhrania Summon, o práci s citačným manažérom RefWorks. Prednáška mala vysokú odbornú úroveň a prispela k zlepšeniu povedomia o elektronických informačných zdrojoch. Následne po seminári sa uskutočnila na Fakulte zdravotníctva prezentácia p. Hanouska z firmy Publi.cz o možnostiach tvorby, vydávania a šírenia  multimediálnych publikácií.

V Univerzitnej knižnici TnUAD v Trenčíne bola zrealizovaná výstavka kníh, kúpených s podporou Fondu na podporu umenia SR.

Univerzitná knižnica TnUAD ponúkla v týždni TSK 2018 svojim používateľom niečo naviac a pracovníci knižnice veria, že starí i noví používatelia nás budú i naďalej navštevovať a využívať naše služby.Časopisy zo služby Royal Society of Chemistry

Do 31. 12. 2018 máme prístup k časopisom RSC:

Materials Chemistry Frontiers 

Sustainable Energy & Fuels 

V internetovej sieti sú dostupné aj prvé kapitoly všetkých e-kníh RSC - http://pubs.rsc.org/en/ebooks.

Dalšie dostupné zdroje od RSC  nájdete na www.aib.sk/download/tools/1902-rsc-casopisy-knihy-databazy.pdf.Týžden vedy a techniky

V rámci Týždňa vedy a techniky Vás pozývame na prednášku 

Význam informácií pre vedomostnú spoločnosť

Spolupráca univerzitnej knižnice a fakúlt pokračuje i v tomto školskom roku

Dňa 2.10.2017 navštívili univerzitnú knižnicu študenti tretieho ročníka fakulty FŠT pod vedením p. prorektora doc. Ing. Petra Liptáka CSc.  Študenti sa zúčastnili na seminári Informačná výchova, ktorý je zameraný na služby knižnice, vyhľadávanie informácií v katalógoch knižníc a informácie o elektronických informačných zdrojoch a vyhľadávanie v nich prostredníctvom služby discovery. Študenti získané informácie využijú pri vypracovávaní rešerší k ich bakalárskym prácam. Pre študentov externého štúdia bola univerzitná knižnica k dispozícii v sobotu 30.9.2017.

 

V ten istý deň univerzitná knižnica usporiadala seminár Informačná výchova i pre študentov druhého ročníka fakulty FSEV.

Zmena otváracích hodín - školský rok

                    POŽIČOVŇA   ŠTUDOVNE

PONDELOK     8.00-16.00    9.00-18.00

UTOROK         8.00-16.00    9.00-18.00

STREDA          8.00-16.00    9.00-18.00

ŠTVRTOK        8.00-16.00    9.00-16.00

PIATOK           8.00-15.00    9.00-15.00

  

 

 

Pozvánka na návštevu Univerzitnej knižnice


Novinky v Univerzitnej knižnici

Novinky od našich autorov za rok 2017

 

Charakteristika dennej tlače na Slovensku

Lincényi, Marcel

Predmetom monografie je komplexná analýza sytému dennej tlače na Slovensku po novembri v roku 1989 do roku 2014 a jej úlohy v systéme moderných masmédií

 

 

 

 

 

 

 

Textová lingvistika

Mandelíková Lenka

Kniha prezentuje vedeckú disciplínu - textovú lingvistiku. Cieľom učebnice je poukázať na mnohostrannosť textovej lingvistiky     z hľadiska rôznych teórií textuality.

 

 

 

 

 

Zmeny materiálových charakteristík vysokopevných  martenzitických ocelí pri ich rezaní a zváraní

Barényi  Igor

Monografia sa zaoberá  problematikou tepelného ovplyvnenia ultra vysokopevných martenzitických ocelí pri ich rezaní a zváraní.

 

 

 

 

 

 

 

Rešerš

Dostali ste zadanie svojej bakalárskej alebo diplomovej práce a potrebujete literatúru k danej téme? Navštívte našu Univerzitnú knižnicu TnUAD v Trenčíne alebo v Púchove a my Vám ochotne vypracujeme rešerš, na základe ktorej Vám požičiame literatúru, pomôžeme pri práci s elektronickými informačnými zdrojmi (zahraničné informačné zdroje z databáz, ku ktorým má TnUAD prístup) Literatúru, ktorú nemáme vo fonde našej knižnice Vám zoženieme prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z iných knižníc.

Viac info: M.Piscová (miroslava.piscova@tnuni.sk)

Objednávka rešerše tlačivoUniverzitná knižnica pokračuje v spolupráci s fakultami.

V rámci pokračujúcej spolupráce Fakulty FŠT a Univerzitnej knižnice 27.02 2017 študenti 4. ročníka navštívili univerzitnú knižnicu, kde absolvovali prednášku o elektronických informačných zdrojoch a online katalógu Univerzitnej knižnice. Dozvedeli sa ako si v týchto zdrojoch vyhľadať  potrebné informácie i ako využiť rešeršovanie pri výbere tém ich diplomových prác.  Získané vedomosti si študenti hneď aj prakticky otestovali, keď si vyskúšali vypracovať prvé vlastné rešerše.


Nový vedecký videočasopis

JoVE je prvý recenzovaný (s impact factorom) vedecký video časopis. Indexovaný je v databázach PubMed, SciFinder a Scopus. Odborné zameranie ilustrujú sekcie, do ktorých sú video články rozdelené: Biology, Neuroscience, Immunology & Infection, Medicine, Bioengineering, Engineering,  Chemistry, Environment, Behavior a Developmental Biology.

 

Používateľskú príručku k JoVE v češtine nájdete tu

V súčasnosti je 15 % video článkov v JoVE dostupných v režime open access.


Knižnica rozvíja spoluprácu s fakultami

V rámci skvalitňovania spolupráce fakúlt s univerzitnou knižnicou dňa 14.2.2017 sa  20 študentov piateho ročníka FŠT stretlo v univerzitnej knižnici. Knižniční pracovníci pod vedením Mgr. Rehušovej pre nich pripravili program, kde prezentovali svoje služby. Zamerali sa hlavne na služby knižnice, ktoré môžu využiť pri tvorbe svojich diplomových prác. Študenti získali informácie ako si hľadať literatúru v knižnici a v elektronických infomačných zdrojoch a naučili sa základným technikám rešeršovania.  Toto stretnutie malo kladnú odozvu u študentov, ktorí si získané poznatky aj prakticky vyskúšali.  Stretnutie sa uskutočnilo pod patronátom p. prorektora doc. Ing. Liptáka, CSc., ktorý po skončení praktickej časti vyzval študentov, aby v najbližších dňoch navštevovali knižnicu a vypracovali si rešerše na témy svojich diplomových prác.  Univerzitná knižnica chce v organizovaní stretnutí tohto typu pokračovať a tak sa aktívne podieľať na skvalitňovaní výučby na univerzite.


Trenčianska univerzita má v roku 2017 voľný prístup k časopisom Royal Society of Chemistry:

Viac o odbornom zameraní nového časopisu na www.aib.sk/novinky/1302-rsc-predstavila-novy-casopis-sustainable-energy-fuels

Aj mimo internetovej siete našej organizácie sú voľne dostupné:

Archívny prístup k prvým dvom ročníkom časopisu Environmental Science: Water Research & Technology - http://pubs.rsc.org/en/journals/journal/ew.


Koniec EBSCO

Na základe Dohody o ukončení Licenčnej zmluvy č. 18/2008 SaP medzi Slovenskou národnou knižnicou a EBSCO IS, končí poskytovanie databáz EBSCO formou národnej licencie k 31.12.2016.

Databázy Academic Search Complete, Business Source Premier, Humanities International Complete, MEDLINE with Full Text ako aj ďalšie databázy, ktoré boli poskytované Slovenskou národnou knižnicou všetkým akademickým, vedeckým, verejným a špeciálnym knižniciam na Slovensku formou národnej licencie, nebudú prístupné od 1. januára 2017. 

Zmena otváracích hodín

Až do odvolania bude Univerzitná knižnica v utorok otvorená len do 16.00


Nové knihy pre Vás v Univerzitnej knižnici TnUAD

Sledujte novinky v online katalógu UK TnUAD!

 

 Nákup kníh z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia


Web of Science v praxi

Zaujímavá a užitočná prezentácia pre záujemcov o databázu Web of science

Download